ویدیوهای قرآن | صداهای شگفت‌انگیز و تجوید کامل

ویدیوهای قرآن | صداهای شگفت‌انگیز و تجوید کامل

3 مطالب
با حکمت الهی، که توسط کلمات مقدس قرآن هدایت می‌شود، روح خود را روشن کنید و به روشن‌بینی و فهم معنوی برسید.
Surah Al Mulk (The Sovereignty)
Surah Al Baqarah v60-v74
Surah Sad - The Beauty of Divine Recitation and Spiritual Elevation