مەشهۇر قۇرئان تىلەشچىلىرى

Profile picture of Abdul Rashid Sufi

عبدۇل راشىد سۇفى

Profile picture of Abdullah Awwad Al Juhani

عبدۇللاھ ئەۋۋاد ئال جۇهانى

Profile picture of Abdullah Al Khalaf

عبدۇللاھ ئال خەلاۋ

Profile picture of Abdullah Basfar

عبدۇللاھ باسفار

Profile picture of Abdulrahman Al Ossi

عبدۇلرەحمان ئال ئوسى

Profile picture of Abu Bakr Al Shatri

ئابۇ بەكىر ئال شاترى

Profile picture of Adel Rayan

ئادەل رايان

Profile picture of Ahmad Alnufais

ئەحمەت ئالنۇفەيس

Profile picture of Afif Taj

ئافىف تاج

Profile picture of Ahmed bin Ali Al Ajmi

ئەحمەد بىن عالى ئال عاجمى

Profile picture of Abdulaziz Az Zahrani

عبدۇلعزىز ئاز زەھرانى

Profile picture of Abdulaziz Al Ahmad

عبدۇلعزىز ئال ئەحمەد

Profile picture of Al-Zain Mohamed Ahmed

الزەين مۇحەممەد ئەحمەد

Profile picture of Ali Al Hudhaifi

عالى ئال خۇذھيفى

Profile picture of Ayman Swed

ئايمان سۋېد

Profile picture of Ali Jaber

عالى جابىر

Profile picture of Ghassan Al Shorbaji

غاسان ئال شورباجى

Profile picture of Bandar Balila

باندار بالىلا

Profile picture of Hassan Mohamed Saleh

حەسەن مۇحەممەد سالەح

Profile picture of Anas Bourak

ئەنەس بۇرەك

Profile picture of Fares Abbad

فارىس ئابباد

Profile picture of Idris Abkar

ئىدرىس ئابكار

Profile picture of Ibrahim Al Akhdar

ئىبراھىم ئال ئاخدار

Profile picture of Hatem Fareed Al Waer

حاتەم فارىد ئال ۋاعەر

Profile picture of Khalid Al Jalil

خالىد ئال جەليل

يېڭى تېما

Surah Al Mulk (The Sovereignty)
Surah Al Baqarah v60-v74
Tabalagho bil Qaleel (Cool Nasheed) Translated!
Surah Sad - The Beauty of Divine Recitation and Spiritual Elevation